Skip to content
Drengr

Een held op sokken?

Elke Viking is drengr, althans behoort drengr te zijn. Stoer, sterk, manmoedig en voor de duvel niet bang. Dat is Einar, de zoon van jarl Eirik, het stamhoofd van Lilleby en dat gaan Ivar en Magnilde zeker ook worden. Alleen Sigi niet. Sigi is niet drengr en lijkt ook nooit drengr te worden. Sigi is argr: een lafaard en schijtebroek. Niemand wil iets met Sigi te maken hebben.

Verstoten
Sigi’s ouders zijn al lang dood en niemand wil hem in huis hebben. In de magische wereld van de arme Vikingen van Lilleby wordt het leven beheerst door hogere natuurkrachten in de vorm van goden en halfgoden die rechtstreeks ingrijpen in het dagelijks leven van de mensen. Deze krachten moet je te vriend houden en zeker niet uitdagen. Sigi zou ongeluk over het huis kunnen brengen. Alleen de oude raaf Hugin blijkt bereid zich over Sigi te ontfermen. Hugin kent vele verhalen en staat ook bij de jarl in hoog aanzien. Als er op een kwade dag maar een paar schepen terugkeren van een tocht op zee en blijkt dat er veel schepen zijn vergaan, wijten sommigen dat aan de slechte invloed van Sigi, die onder invloed staat van Loki, de herrieschopper onder de goden. Tijdens een vergadering in het langhuis van de jarl wordt besloten dat Sigi nog één kans krijgt om te bewijzen dat hij wel degelijk drengr is. Sigi krijgt een schip toegewezen om daarmee naar de Oerzee te varen en de Wereld-Slang te doden, die de schepen van de Vikingen heeft aangevallen. Hij krijgt van de jarl een Vikingbijl mee om de klus te klaren. Deze drengrdaad zal hem van Loki bevrijden. Hugin vliegt met hem mee.

Bloedstollend
Wat volgt is een bloedstollend avonturenverhaal dat zich afspeelt in een mythische omgeving met kabouters, trollen en zeemonsters. Waarin vriendschap, verraad, slimheid, domme kracht, ja zelfs verborgen hartstocht beurtelings met elkaar wedijveren. Op beslissende momenten lijkt Sigi geholpen te worden door Loki, maar ja, is Loki wel te vertrouwen? Loki kan zijn gedachten en gevoelens lezen. Waar angst, onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen zijn, is Loki. En zijn vriend en sterke steunpilaar Fenris, het wolvenkind met zijn verscheurende klauwen, wie is dat eigenlijk? En Hugin…?

Noorse traditie
Aron Dijkstra heeft zich terdege verdiept in de in de Noorse wereld van mythen en sagen zoals die gestalte hebben gekregen in de Edda, waarop ook de wereld van Tolkien is gebaseerd. Vandaar dat in het boek van Aron Dijkstra de herinnering aan Tolkien nooit ver weg is. Toch voegt Dijkstra er ontegenzeglijk een eigen dimensie aan toe. Sigi (d.i. Sigurd de Drakendoder) komt in het verhaal voortdurend zichzelf tegen en voert een innerlijke strijd met zichzelf. Hij moet zijn eigen zwakheid zien te overwinnen, maar de vraag is of hij moet willen zijn zoals de anderen willen dat hij is. Deze psychologische worsteling wordt door Aron Dijkstra omgezet in een prachtige eigentijdse sage gebaseerd op oude mythische verhalen.

Meesterwerkje

Aron Dijkstra heeft niet alleen een klein meesterwerkje in woorden afgeleverd, maar ook in beelden. Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een getekende runensteen waarop kort de inhoud van dat hoofdstuk staat vermeld. Als de lezer dit eenmaal heeft ontdekt, gaat hij vanzelf de stenen trachten te lezen met behulp van het bijgevoegde register. Dit leidt tot reflectie op het verhaal. Echt een vondst! Bovendien komt Aron Dijkstra tegemoet aan een diep gevoelde behoefte bij mensen om vreemde tekens te begrijpen en te proberen je
eigen naam in dietekens te schrijven. Dit geldt voor Egyptische hiërogliefen evenzeer als voor Noorse runentekens.

Het boek van Aron Dijkstra reikt verder dan het avontuur alleen. Het stimuleert de lezer zich te verdiepen in de wereld van de Vikingen en kan zo inzicht geven in het leven van volken en mensen die dicht bij de natuur leven, waarvan wij vervreemd lijken te zijn. Bij het mannelijke stoerheidsideaal waarvan de Vikingwereld doordrenkt is, worden door Dijkstra in zijn boek middels de bangelijke Sigi vraagtekens geplaatst. Prachtig en stof tot nadenken, maar niet opdringerig. Voor wie geen boodschap heeft aan deze diepere laag in het boek resteert een prachtig leesavontuur.

Drengr
Verschenen bij: Uitgeverij Ploegsma
ISBN: 9789021684260
240 pagina’s
Prijs: €18.99
Verschenen: 2023